Skip to main content

ทางการฮ่องกงจะให้บริการตรวจเชื้อโควิด-19 ฟรีแก่กลุ่มเป้าหมายถึงสิ้นเดือนธันวาคม 2564

รายละเอียดเนื้อหา

              สื่อทางการ (https://www.news.gov.hk/eng/) แจ้งว่า สำนักงานอาหารและสุขภาพ ฮ่องกงประกาศให้บริการตรวจเชื้อโควิด-19 ฟรีแก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ศูนย์ตรวจเชื้อชุมชนถึงสิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๔  ซึ่งปัจจุบัน ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูงและเสี่ยงต่อการสัมผัสกับบุคคลอื่นหากไม่ได้ฉีดวัคซีนครบต้องตรวจเชื้อทุกวันหรือหากฉีดครบแล้วต้องตรวจเชื้อทุก ๓ วัน และต่อไปจะเตรียมให้ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูงรับการตรวจเชื้อทุก ๒ วัน ได้แก่ เจ้าหน้าที่ที่ทำงานในสนามบิน /ศูนย์กักตัวโรงแรม/สถานที่กักตัว/เจ้าหน้าที่ด้านการขนส่ง/ท่าเทียบเรือ/ตู้คอนเทนเนอร์และบริการขนส่งสินค้า/ศูนย์ตรวจชุมชนและสถานีเก็บตัวอย่างเคลื่อนที่รวมถึงผู้ปฏิบัติงานในร้านแช่แข็งหรือห้องเย็นตามที่กำหนด โดยจะได้เตรียมการถึงเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ณ จุดควบคุมเขตแดนด้วยต่อไป ซึ่งผู้ที่มีสิทธิตรวจเชื้อฟรีให้จองผ่านระบบออนไลน์ของศูนย์ตรวจเชื้อชุมชน ส่วนผู้ที่ไม่ได้นัดไว้หรือมีคุณสมบัติไม่ตรงตามเงื่อนไขต้องจ่ายเงินค่าตรวจ ๒๔๐เหรียญฮ่องกงหรือประมาณ ๙๖๐ บาท (อัตราแลกเปลี่ยน ๑ เหรียญฮ่องกงเท่ากับ ๔ บาทโดยประมาณ)

TOP