Skip to main content

ทางการฮ่องกงประกาศคงมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมต่อเป็นเวลา ๑๔ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๔ – ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔

รายละเอียดเนื้อหา

        สื่อทางการ (https://www.news.gov.hk/eng/ และhttps://www.info.gov.hk/gia/general/)  แจ้งว่า ทางการฮ่องกงประกาศคงมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมต่อเป็นเวลา ๑๔ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๔ – ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ เนื่องจากยังพบว่า เชื้อไวรัสโควิด-19 ที่กลายพันธ์ยังมีการแพร่เชื้ออยู่และยังพบผู้ติดเชื้อในท้องถิ่นแม้จะมีมาตรการที่เข้มงวดในการป้องกันการนำเข้าจากต่างประเทศ โดยมาตรการที่ประกาศสรุปได้ ดังนี้

        ๑.๑) ธุรกิจจัดเลี้ยง /บาร์และผับ ยังคงดำเนินการตามข้อกำหนดเดิมต่อไป

         ๑.๒) มีข้อแนะนำให้ศูนย์ออกกำลังกายดำเนินการตามแนวทางของvaccine bubble” ดังนี้

                . กลุ่มฝึกอบรมหรือชั้นเรียนที่เป็นกลุ่มย่อยไม่เกิน ๑๒ คน ให้อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

                     () พนักงานทุกคนที่อยู่ในห้องฝึกอบรมหรือชั้นเรียนต้องฉีดวัคซีนที่ครบถ้วนแล้ว และผู้ที่ไม่สามารถฉีดวัคซีนเนื่องจากเหตุผลด้านสุขภาพต้องได้รับการตรวจเชื้อเป็นประจำ

                     () ผู้ร่วมกลุ่มจะอยู่ในกลุ่มย่อยไม่เกิน ๑๒ คนและแต่ละกลุ่มอยู่ห่างกันอย่างน้อย ๑.๕ เมตรหรือมี    พาร์ทิชักั้น

                     () ทุกคนต้องสวมหน้ากากตลอดเวลา (รวมทั้งเมื่อออกกำลังกาย)

                     () ระหว่างการฝึกอบรมหรือเรียน ผู้ฝึกสอนต้องอยู่ในตำแหน่งที่แน่นอนห่างจากบุคคลอื่นในห้องอย่างน้อย ๑.เมตร และ

                     () ห้องออกกำลังกายที่เกี่ยวข้อง ต้องมีการหมุนเวียนของอากาศตั้งแต่ ๖ ชั่วโมงขึ้นไป หรือมีการติดตั้งเครื่องฟอกอากาศที่ตรงตามข้อกำหนด และมีใบรับรองที่ออกโดยผู้เชี่ยวชาญที่ลงทะเบียนโดยอยู่ในตำแหน่งที่เห็นได้ชัดเจน

              . ลูกค้าสามารถออกกำลังกายได้โดยไม่ต้องสวมหน้ากาก โดยจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดต่อไปนี้ในศูนย์ออกกำลังกาย: 

                    () พนักงานและลูกค้าทุกคนต้องฉีดวัคซีน และพนักงานที่ไม่สามารถฉีดวัคซีนเนื่องจากเหตุผลด้านสุขภาพต้องได้รับการตรวจเชื้อและสวมหน้ากากเป็นประจำ

                    () ห้องออกกำลังกายที่เกี่ยวข้อง ต้องมีการหมุนเวียนของอากาศตั้งแต่ ๖ ชั่วโมงขึ้นไป หรือมีการติดตั้งเครื่องฟอกอากาศที่ตรงตามข้อกำหนด และมีใบรับรองที่ออกโดยผู้เชี่ยวชาญที่ลงทะเบียนโดยอยู่ในตำแหน่งที่เห็นได้ชัดเจน

                    () ทุกคนต้องสแกนรหัส QR  โดยใช้แอปพลิเคชันมือถือ “LeaveHomeSafe” บนโทรศัพท์มือถือของตนก่อนเข้าศูนย์ออกกำลังกาย

        ๑.๓) สถานที่ที่ยังคงใช้ข้อกำหนดเดิม ได้แก่

             . โรงอาบน้ำ

              ข. สถานที่ที่เป็นห้องปาร์ตี้ หรือห้องเช่าเพื่อการชุมนุมทางสังคม

               . สถานประกอบการ หรือคลับหรือไนท์คลับ

             . สถานประกอบการคาราโอเกะ

              . สถานที่เล่นไพ่นกกระจอก และ

              . การล่องเรือสำราญ

          ๑.๔) สถานที่อื่นๆ นอกเหนือจากข้อ ๑.๓) ยังคงใช้ข้อกำหนดที่มีอยู่เดิม สามารถเปิดให้บริการได้หากปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจัดเตรียมให้พนักงานทุกคนที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานได้รับการตรวจเชื้อโควิด-19 แบบ PCR ทุก ๑๔ วัน หรือฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อโควิด-19 เป็นทางเลือก

          ๑.๕) ยังคงใช้บทกำหนดโทษเดิมสำหรับผู้ที่รับผิดชอบในการประกอบธุรกิจจัดเลี้ยงและผู้จัดการสถานที่ พนักงานหรือลูกค้าที่ทำการประกาศเท็จหรือให้ข้อมูลเท็จ รวมถึงการรวมกลุ่มคนที่ต้องห้ามและการไม่สวมหน้ากากอนามัย

          ๑.๖) การรวมกลุ่มเว้นแต่จะได้รับการยกเว้น ยังคงห้ามรวมกลุ่มเกิน ๔ คนในที่สาธารณะ ในร้านอาหารหรือธุรกิจการจัดเลี้ยงและสถานที่ตามที่กำหนด

         ๑.๗) ทุกคนยังคงต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาในสถานที่ที่กำหนดและในที่สาธารณะทั้งหมด ยกเว้นสถานที่สาธารณะกลางแจ้งในสวนสาธารณะในชนบทและพื้นที่พิเศษที่กำหนดตามกฎหมาย Country Parks  

          ๑.๘) ขอความร่วมมือให้ผู้ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง และผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องอื่นๆ ซึ่งมีโอกาสเสียชีวิตสูงหากติดเชื้อโควิด-19 ให้ฉีดวัคซีนโดยเร็วที่สุดเพื่อป้องกันตนเองก่อนจะมีการแพร่ระบาดใหญ่ต่อไป

TOP