Skip to main content

‘ที่ปรึกษา รมว.แรงงาน’ บรรยายสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ ปี 63 พร้อมตรวจราชการ จังหวัดสุพรรณบุรี

รายละเอียดเนื้อหา

          วันนี้ (13 ม.ค. 63) รศ.ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน บรรยายหัวข้อ “เปิดประสบการณ์ การเรียน การสอน การเรียนรู้อย่างไรให้ทันเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกและมีงานทำที่ยั่งยืน ในอนาคต” ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมี นายภูสิต สมจิตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาดังกล่าว ณ ห้องประชุมบ้านไทยรีสอร์ท ตำบลวังน้ำซับ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้จัดขึ้น มีกำหนด 1 วัน ผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย บุคลากรสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 เขต 2 เขต 3 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัยและโรงเรียนสงวนหญิง รวม 71 คน

          ในช่วงบ่าย ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ตรวจเยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน “ไวน์เฮาท์” ต.เขาดิน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม เช่น น้ำมะยมสมุนไพร การปั้นควายจากถ่าน ตรวจเยี่ยมผู้ทุพพลภาพ มาตรา 33 ของสำนักงานประกันสังคม กรณีเป็นลมวูบหลังกระแทกพื้นจนไม่สามารถเดินได้ ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา ณ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) จ.สุพรรณบุรี ตรวจเยี่ยมชมสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน จ.สุพรรณบุรี และประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน จ.สุพรรณบุรี

+++++++++++++++++++

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ปริยรณ พรหมสาขา ณ สกลนคร ข่าว
13 มกราคม 2563

TOP