Skip to main content

‘ที่ปรึกษา รมว.แรงงาน’ ให้สัมภาษณ์ถึง ‘มาตรการเยียวยาแรงงานไทย-แรงงานข้ามชาติ’

รายละเอียดเนื้อหา

          วันนี้ (25 มี.ค. 63) เวลา 15.00 น. รศ.ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน บันทึกเทปให้สัมภาษณ์ในรายการ ZOOM IN (ซูมอิน) เกี่ยวกับมาตรการเยียวยาแรงงานไทย-แรงงานข้ามชาติ อาทิ การปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน มาตรการช่วยเหลือแรงงานนอกระบบ การช่วยเหลือแรงงานไทยที่เดินทางกลับมาจากการทำงานที่ต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา ช่อง 10 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2563 เวลา 20.15 น. ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

+++++++++++++++++++

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ปริยรณ พรหมสาขา ณ สกลนคร ภาพและข่าว
25 มีนาคม 2563

TOP