Skip to main content

นฤมล จับมือ ธรรมนัส ร่วมแก้ปัญหาจัดการน้ำจังหวัดน่าน

รายละเอียดเนื้อหา

          รมช.แรงงาน และ รมช. เกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดน่าน ติดตามงานด้านการเกษตร เน้นย้ำ พร้อมขับเคลื่อนแรงงานเกษตรสู่แรงงานฝีมือ มีคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน


           วันที่ 29 ตุลาคม 2563 ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่พบปะเกษตรกรจังหวัดน่าน ร่วมกับร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมรับฟังข้อมูล การบริหารจัดการน้ำ การจัดที่ดินทำกินแก่เกษตรกร ณ วัดโป่งคํา อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน โดยกระทรวงแรงงานได้ร่วมจัดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจของหน่วยงาน ประกอบด้วย การพัฒนาทักษะฝีมือ การจัดหางาน การเชิญชวนสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 และให้คำแนะนำเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานแก่กลุ่มเกษตรกร
           ศาสตราจารย์ นฤมล กล่าวว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้ร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำกับดูแล 2 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดน่านและจังหวัดแพร่ โดยได้เน้นย้ำให้ดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้มั่นคง ซึ่งจากการลงพื้นที่ทำให้ได้เห็นว่าจังหวัดน่านเป็นจังหวัดตัวอย่างในการพลิกฟื้นพื้นที่ป่า โดยเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาได้มีโอกาสลงพื้นที่ในโครงการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน และได้พบกับหัวหน้าส่วนราชการเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ ปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ และมีผลการดำเนินงานที่ก้าวหน้าไปบางส่วนโดยเฉพาะการทำฝาย ซึ่งในวันนี้จะนำข้อมูลจากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กลับไปรายงานให้ท่านนายกรัฐมนตรีทราบเช่นกัน เพื่อจะได้หาแนวทางในการช่วยเหลือชาวโป่งคำ เบื้องต้น กระทรวงแรงงานจะได้เข้ามาช่วยเหลือด้านการฝึกอาชีพ ซึ่งมีหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานทำหน้าที่ในด้านดังกล่าว มีการจัดหลักสูตรที่หลากหลาย เช่น การให้ความรู้ทางด้านการเกษตรแนวใหม่  การทำการเกษตรอัจฉริยะ หรือ Smart Farmer โดยการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ เช่น การพ่นสารเคมีผ่านโดรน เพื่อลดต้นทุน เพิ่มรายได้ นอกจากอาชีพเกษตรแล้ว ช่วงที่ไม่มีการเพาะปลูก สามารถเข้ารับการฝึกอาชีพเสริมได้ ซึ่งสามารถจัดอบรมด้านการพัฒนาทักษะให้เหมาะสมกับบริบทของจังหวัดน่านในแต่ละพื้นที่ เพื่อสามารถสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้น กระทรวงแรงงานยังได้ร่วมมือกับ ETDA จัดทำทำหลักสูตรด้าน e-commerce เพื่อให้พี่น้องประชาชนที่มีผลผลิตทางการเกษตร หรือมีสินค้าด้านหัตถกรรมที่ทำนอกฤดูการเกษตร ได้เรียนรู้และสามารถสร้างช่องทางการกระจายสินค้าผ่านออนไลน์ให้เกิดรายได้อีกด้วย
          รมช.แรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า จากการลงพื้นที่ช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา จังหวัดน่านได้เสนอโครงการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดน่าน ประกอบด้วย การทำฝายห้วยเฮี้ยพร้อมระบบส่งน้ำ ฝายห้วยโป่งพร้อมระบบส่งน้ำ ซึ่งจะสามารถส่งน้ำให้กับพื้นที่การเกษตรประมาณ 300 ไร่ การปฏิรูปที่ดินเพื่อให้เกษตรกรมีที่ดินทำกิน นอกจากนี้ยังมีโครงการระบบส่งน้ำบ้านศรีบุญเรือง เป็นแผนงานช่วยเหลือจัดหาน้ำสนับสนุนโครงการขยายผลโครงการหลวงโป่งคำ ซึ่งมีฝายทดน้ำอยู่ที่บ้านนาเลาและได้ดำเนินการก่อสร้างไว้แล้ว แต่ปัญหาคือ ฝายดังกล่าวถูกออกแบบไว้นานแล้ว ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการศึกษาความเหมาะสม สำรวจและออกแบบ รวมไปถึงโครงการการขุดลอกอ่างเก็บน้ำที่ได้รับงบประมาณเมื่อปลายปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แต่ยังไม่ได้ดำเนินการขุดลอก เนื่องจากในช่วงเดือนสิงหาคม – กันยายนที่ผ่านมา ได้รับผลกระทบจากพายุ ซึ่งตอนนี้จะได้ประสานการใช้น้ำไปยังพี่น้องประชาชนในพื้นที่ว่าจะใช้น้ำอย่างไร เพื่อสงวนน้ำส่วนนี้ให้กับการเกษตรในช่วงฤดูแล้งก่อน ถ้ามีการปรับแผน มีการใช้น้ำเสร็จสิ้นแล้ว จึงจะเริ่มลงมือดำเนินการโดยศูนย์เครื่องจักรกลที่ 1 ของกรมชลประทาน 1
          “ในฐานะที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลจังหวัดน่าน จึงมีความพร้อมที่จะขับเคลื่อนและช่วยเหลือพี่น้องประชาชนของจังหวัดน่านที่ได้รับความเดือดร้อน โดยเฉพาะการสร้างแรงงานเกษตรให้เป็นแรงงานฝีมือ เพื่อให้สามารถทำการเกษตรภายใต้ความรู้การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปัญหาและข้อเสนอที่ได้รับฟังในวันนี้จะนำไปหาแนวทางและผลักดันงบประมาณในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจังหวัดน่านต่อไป” รมช.แรงงาน กล่าวในท้ายสุด

—————————————–

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

29 ตุลาคม 2563

TOP