Skip to main content

“นฤมล” ถกเลขา EEC สร้างแรงงานคุณภาพป้อน EEC 

รายละเอียดเนื้อหา

       รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน หารือเลขาธิการ EEC สร้างแรงงานคุณภาพป้อนตลาดแรงงาน สนับสนุน 12 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ 

        วันที่ 16 กันยายน 2563 ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน หารือร่วมกับ ดร.คณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออกและคณะ ในประเด็น การพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อสร้างแรงงานคุณภาพรองรับตลาดแรงงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก โดยมีหม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และคณะทำงานเข้าร่วมหารือในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องแสงสิงแก้ว ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน
          ศาสตราจารย์ นฤมล กล่าวว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้ความสำคัญและเน้นย้ำเสมอต่อการพัฒนาทักษะกำลังแรงงานของประเทศ ให้สอดรับกับความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อให้แรงงานมีงานทำ ลดอัตราการว่างงานลงได้ ซึ่งเป็นภารกิจหลักของกระทรวงแรงงาน โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน จะทำงานร่วมกัน ซึ่งมอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) ดำเนินการพัฒนาทักษะฝีมือให้กับแรงงานทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะการพัฒนาทักษะแรงงานรองรับ 12 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ในเขต EEC และเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ กพร. ได้จัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีทักษะที่มุ่งเน้นให้แรงงานต่อยอดความรู้ไปประกอบอาชีพอิสระได้ด้วย เช่น ช่างไฟฟ้า ช่างเชื่อม และผู้ประกอบอาหาร และเป็นทักษะพื้นฐานที่สถานประกอบกิจการเกี่ยวเนื่องกับภาคอุตสาหกรรมยังมีความต้องการเป็นจำนวนมาก
          รมช. แรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับโครงการลดการว่างงานและเพิ่มศักยภาพบุคลากรในอนาคต เป็นการพัฒนาบุคลากรตามแนวทาง EEC Model ซึ่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงานสามารถใช้โครงการนี้เป็นตัวอย่างสำหรับอุตสาหกรรมอื่น ๆ ได้ เช่น อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ทั้งนี้ มอบหมายให้กพร. ตรวจสอบหลักสูตรที่จัดฝึกอบรมที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน ว่าตรงตามความต้องการของอุตสาหกรรมในเขต EEC หรือไม่ เพื่อปรับปรุงให้ทันสมัย ตอบโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมได้อย่างแท้จริง และบูรณาการระหว่างภาครัฐ เอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาอัตราการว่างงาน
ดร.คณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก กล่าวว่า ต้องการให้กระทรวงแรงงาน ให้ความช่วยเหลือในการจัดฝึกอบรมด้านโลจิสติกส์ รวมถึงการจัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งงานว่าง แผนการฝึกอบรม เพื่อให้แรงงานสามารถเข้าดูข้อมูลและสมัครงานหรือสมัครฝึกอบรมในระบบฐานข้อมูลนั้นได้ เป็นการอำนวยความสะดวกแก่แรงงานในการติดต่อสมัครงานหรือสมัครเข้าฝึกอบรมได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงสามารถเปิดดูข้อมูลทักษะที่สถานประกอบกิจการต้องการหรือภาคอุตสาหกรรมต้องการ เพื่อพัฒนาทักษะฝีมือให้ตรงกับความต้องการดังกล่าวได้ ซึ่งในส่วนนี้ ต้องขอความร่วมมือจากกระทรวงแรงงานบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในเครือข่ายที่สามารถจัดทำระบบการบริการดังกล่าวได้ รวมถึงการจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมที่รองรับเทคโนโลยีสมัยใหม่ และอุตสาหกรรมแห่งอนาคต โดยในเขต EEC มีสถานประกอบกิจการที่สามารถรับแรงงานที่ผ่านการอบรมจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเข้าทำงานได้ทันที ซึ่งจะมีการกำหนดรายละเอียดกันอีกครั้ง
          “การรับฟังข้อมูลและแนวทางการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงแรงงานและเลขาธิการ EEC ในวันนี้ จะช่วยให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มีแนวทางในการทำงานร่วมกัน เพื่อสอดรับความต้องการ ได้รับประโยชน์ทั้งแรงงานและภาคอุตสาหกรรม ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศได้” รมช.แรงงาน กล่าวท้ายที่สุด

——————————————————————-
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
16 กันยายน 2563
TOP