Skip to main content

นางรษิกา ชาญณรงค์ แรงงานจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมประชุม “คณะทำงานบูรณาการความร่วมมือในการตรวจสภาพการจ้างสภาพการทำงาน และการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในกิจการประมงทะเลและกิจการเกี่ยวเนื่อง”

รายละเอียดเนื้อหา

TOP