Skip to main content

แรงงานจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมอบรม “ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลผลการดำเนินงานในระบบสารสนเทศ ยาเสพติดจังหวัด (NIPSA) และข้อมูลการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดของประเทศ (บสต.) ตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2564)”

รายละเอียดเนื้อหา

TOP