Skip to main content

“บิ๊กอู๋”ให้โอวาทบัณฑิตแรงงาน ผู้ขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงลงสู่พื้นที่ชายแดนใต้

รายละเอียดเนื้อหา

           รมว.แรงงาน ให้โอวาทและมอบแนวทางการปฏิบัติงานแก่บัณฑิตแรงงาน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน จ.ปัตตานีและยะลา เผย เป็นพลังสำคัญ สร้างความเข้มแข็งให้อาสาสมัครแรงงานขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงแรงงานลงสู่พื้นที่ชายแดนใต้ ตอบสนองความต้องการประชาชนได้อย่างตรงจุดและเป็นรูปธรรม
Preview

Download Images

           เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561 พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานให้โอวาทและมอบแนวทางการปฏิบัติงานแก่บัณฑิตแรงงาน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดปัตตานีและยะลา ณ ห้องประชุมจอมพล ป.พิบูลสงคราม ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน โดยกล่าวว่า ขอแสดงความชื่นชมกับบัณฑิตแรงงานและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานที่ได้ทุ่มเท เสียสละและมีส่วนช่วยในการป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญต่อเศรษฐกิจและความมั่นคง รวมทั้งเป็นกลไกขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงแรงงานไปสู่ประชาชนในพื้นที่ บัณฑิตแรงงานเป็นผู้เสริมสร้างความเข้มแข็งในการทำงานให้อาสาสมัครแรงงานในระดับพื้นที่ ถือได้ว่าเป็นพลังสำคัญที่จะเป็นกลไกขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงแรงงานลงสู่พื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม
           พล.ต.อ.อดุลย์ฯ กล่าวต่อว่า ขอให้ทุกคนทำงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญของประเทศ ส่งเสริมทักษะฝีมือ สร้างงานสร้างอาชีพ ให้ความคุ้มครองทางกฎหมาย สร้างหลักประกันทางสังคม และส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน พัฒนาระบบสารสนเทศ เพิ่มช่องทางการเข้าถึงบริการและข้อมูลข่าวสารด้านแรงงานให้แก่ประชาชนในพื้นที่ สำรวจข้อมูลด้านแรงงานเพื่อนำมาวิเคราะห์และต่อยอดโครงการให้เกิดการพัฒนา แก้ไขปัญหาได้ตรงจุด ซึ่งจะทำให้การทำงานในพื้นที่มีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการ ทราบความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้ตรงกับความต้องการของตลาด ประสานความร่วมมือกับภาคเอกชน สถานประกอบการ สถาบันการศึกษา ในการฝึกงานให้กับนักเรียน นักศึกษาที่จะจบการศึกษา ให้มีความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน มีทักษะฝีมือตรงกับความต้องการของสถานประกอบการในพื้นที่และนอกพื้นที่ มีการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างส่วนราชการภายในและภายนอกกระทรวง
          นายอิสบราเหม สันตตินบีวงศ์ บัณฑิตแรงงานตำบลจะบังติกอ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ตัวแทนบัณฑิตแรงงานจังหวัดปัตตานีและยะลา กล่าวว่า ในวันนี้มีบัณฑิตแรงงานและข้าราชการเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดปัตตานีและยะลา เข้ารับฟังโอวาทและแนวทางการปฏิบัติงานจาก รมว.แรงงาน จำนวนประมาณ 230 คน จากจังหวัดปัตตานี 140 คน และยะลา 90 คน ซึ่งจะเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน สามารถบูรณาการร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจด้านแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลให้การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและดำรงอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขบรรลุวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป

 

———————————-


กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/
ชนินทร เพ็ชรทับ – ข่าว/
สมภพ ศีลบุตร – ภาพ/
6 สิงหาคม 2561

TOP