Skip to main content

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ ความสามารถเฉพาะสำหรับที่จะแต่งตั้งของข้าราชการซึ่งได้รับวุฒิเพิ่มขึ้นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

รายละเอียดเนื้อหา

TOP