Skip to main content

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการศักยภาพสุง ตำแหน่งผู้เชื่ยวชาญด้านแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ แรงงานคนพิการ

รายละเอียดเนื้อหา

TOP