Skip to main content

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการซึ่งได้รับวุฒิเพิ่มขึ้นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

รายละเอียดเนื้อหา

TOP