Skip to main content

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

รายละเอียดเนื้อหา

TOP