Skip to main content

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการเงินแลับัญชี และตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

รายละเอียดเนื้อหา

TOP