Skip to main content

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ กำหนดวันเวลา และสถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

รายละเอียดเนื้อหา

TOP