Skip to main content

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะโดยวีธีสอบสัมภาษณ์และสอบภาคปฏิบัติ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ และตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา

รายละเอียดเนื้อหา

TOP