Skip to main content

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการศักยภาพสูง ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

รายละเอียดเนื้อหา

TOP