Skip to main content

ประกาศสำนักงานแรงงานจัวหวัดราชบุรี เรื่อง ขอเลื่อนวันรับสมัครและการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ (เลื่อนเป็นวันที่ 12 – 16 กรกฎาคม 2564)

รายละเอียดเนื้อหา

ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ขอเลื่อนวันรับสมัครและการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะและกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ

 

TOP