Skip to main content

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมดีๆ จากมูลนิธิแรงงานแห่งสาธารณรัฐเกาหลี(KLF) เชิญบุตรของแรงงานไทยที่เป็นตัวอย่างที่ดีมาเยี่ยมพ่อแม่ในสาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 1/2561

รายละเอียดเนื้อหา

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมดีๆ เชิญบุตรของแรงงานไทยที่เป็นตัวอย่างที่ดีมาเยี่ยมพ่อแม่ในสาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 1/2561

เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมค่ายเรียนรู้วัฒนธรรมเกาหลีใต้ มูลนิธิแรงงานแห่งสาธารณรัฐเกาหลีขอเชิญชวนบุตรของแรงงานต่างชาติที่เป็นตัวอย่างที่ดีมาเข้าร่วมค่ายเรียนรู้วัฒนธรรมเกาหลี เพื่อกระตุ้นกำลังใจให้แรงงานต่างชาติทำงานอย่างมีความสุขและชีวิตชีวา

กำหนดการโครงการค่าย
ระยะเวลา : 27 มีนาคม – 1 เมษายน พ.ศ. 2561 (5 คืน 6 วัน)
/ พ่อแม่เข้าค่ายร่วมกันในวันที่ 31 มีนาคม – 1 เมษายน พ.ศ. 2561 (1 คืน 2 วัน)
จำนวนผู้เข้าร่วม : 15 คน (บุตรอายุระหว่าง 12-16 ปี)
คุณสมบัติ : บุตรของแรงงานไทยที่ทำงานอยู่ในเกาหลีปัจจุบันและเป็นตัวอย่างที่ดีในการทำงาน
สถานที่ : กรุงโซลและเมืองอื่นๆ (ยังไม่ได้กำหนด)
กิจกรรมในค่าย : การเรียนภาษาเกาหลีและและประสบการณ์วัฒนธรรมเกาหลี เป็นต้น
ค่าใช้จ่าย : ทางโครงการจะรับผิดชอบค่าตั๋วเครื่องบินและค่าเข้าค่ายให้ทั้งหมด
*** วิธีสมัคร : นายจ้างจะต้องกรอกแบบฟอร์มใบสมัครและส่งทางไปรษณีย์ โทรสารหรืออีเมลพร้อมแนบเอกสารต่างๆดังต่อไปนี้


คุณสมบัติของแรงงานไทย
– แรงงานไทยที่เป็นตัวอย่างที่ดีในการทำงานและมีบุตร (บุตรอายุระหว่าง 12-16 ปีบริบูรณ์)
– แรงงานต่างชาติที่พำนักอยู่ในเกาหลีมานานกว่าหนึ่งปีและไม่มีประวัติการพักอาศัยที่ผิดกฎหมาย
* การเพิ่มคะแนนพิเศษในการคัดเลือก : แรงงานต่างชาติที่ใช้บริการรับเงินเดือนและโอนเงินต่างประเทศธนาคารซีนฮัน ฯลฯ
ผู้จัด :ทีมแรงงานต่างชาติ มูลนิธิแรงงานแห่งสาธารณรัฐเกาหลี
แบบฟอร์มใบสมัคร : ใบสมัคร(อ้างอิงในเนื้อหาหน้าหลัง) , สำเนาใบทะเบียนธุรกิจ 1 ชุดและใบรับรองการทํางาน 1 ชุด 
ระยะเวลาการสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครไปที่อีเมล์ stefanicho@nosa.or.kr แฟกซ์ไปที่เบอร์ 031-884-0006 
ส่งไปรษณีย์หรือส่งที่ศูนย์ยอจู มูลนิธิแรงงานแห่งสาธารณรัฐเกาหลี
วันคัดเลือก : 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561(จะแจ้งเป็นรายบุคคล)

ลิ้งค์รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.facebook.com/thailabourinseoul/

แผ่นพับประชาสัมพันธ์

ใบสมัคร

 

 

TOP