Skip to main content

ข้อแนะนำเกี่ยวกับการรับมือกับสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 สำหรับผู้ช่วยแม่บ้านต่างชาติ นายจ้าง และบริษัทจัดหางาน ของกรมแรงงานฮ่องกง

รายละเอียดเนื้อหา

ประชาสัมพันธ์จากกรมแรงงานฮ่องกง

TOP