Skip to main content

สรจ.พังงา ประชุมสัญจรเพื่อให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ภารกิจกระทรวงแรงงาน แก่อาสาสมัครแรงงานระดับตำบล (พื้นที่ อ.ทับปุด)

รายละเอียดเนื้อหา

TOP