Skip to main content

‘ปลัดบุญชอบ’ พบ 5 เสือแรงงาน จ.ขอนแก่น ย้ำ ปรับการทำงานสอดคล้องกับยุคที่เปลี่ยนแปลง เกิดประโยชน์แก่ประชาชนสูงสุด

รายละเอียดเนื้อหา

          เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564 นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดขอนแก่น ณ สำนักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่น โดยมีนายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นายภูมา ธรรมกุล หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน นายเกริกไกร นาสมยนต์ ผู้ตรวจราชการกรม กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน นายศักดินาถ สนธิศักดิ์โยธิน ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย โดยนายบุญชอบได้กล่าวมอบแนวทางการปฏิบัติราชการว่า ข้าราชการที่ดีมีคุณภาพ อยู่ที่ไหนก็ได้แต่ทุกครั้งที่อยู่ขอให้ทำในสิ่งที่ถูกต้อง ก่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชน อยากให้ข้าราชการเจ้าหน้าที่ทุกกองทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคทำงานในลักษณะเป็นมิตร เกื้อกูล อำนวยความสะดวก และให้บริการที่ดีต่อกัน ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานต้องเกื้อกูลกันองค์กรถึงจะอยู่ได้ ใช้ตำแหน่งหน้าที่ที่มีอยู่ทำงานให้เกิดประโยชน์กับประชาชนมากที่สุด การทำงานของรัฐจะไม่ประสบความสำเร็จหากขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน

         นายบุญชอบ ยังได้กล่าวชื่นชมจังหวัดขอนแก่นว่าเป็นจังหวัดที่ประชาคมมีความเข้มแข็ง และให้กำลังใจข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานว่าตนจะให้ความสำคัญกับบุคลากรทุกคน ทุกระดับ รวมทั้งได้ชื่นชมหน่วยงานในสังกัดทั้ง 5 หน่วยงานที่ทำงานกันเป็นทีม เกิดความเข้มแข็ง นอกจากนี้ ยังกล่าวถึงความโชคดีที่กระทรวงแรงงานได้มีท่านสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ที่มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์ เป็นผู้นำที่มีความตั้งใจ มีความมุ่งมั่นในการทำงานและที่สำคัญเข้าใจสภาพของแรงงานโดยแท้จริง

          “ขอเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ปรับตัว ปรับภารกิจ โดยเฉพาะงานด้านบริการให้สอดคล้องกับยุคสมัยใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งต้องเตรียมความพร้อมตลอดเวลา เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนสูงสุด”นายบุญชอบ กล่าวในท้ายสุด

+++++++×+++++++++

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

14 ตุลาคม 2564

TOP