Skip to main content

ปลัดฯ บุญชอบ เน้นย้ำ ให้ข้าราชการใหม่กระทรวงแรงงานปฏิบัติหน้าที่เพื่อประชาชนอย่างเต็มที่ บนพื้นฐานความถูกต้อง มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นสำคัญ

รายละเอียดเนื้อหา

          วันที่ 17 ธันวาคม 2564 นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีปิดฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่ของกระทรวงแรงงาน รุ่นที่ 29 เพื่อปลูกฝังปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดี เสริมสร้างสมรรถนะ ทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติราชการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการพัฒนาเครือข่ายในการทำงาน ณ ห้องประชุมกองบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 10 กระทรวงแรงงาน

          นายบุญชอบ กล่าวว่า ข้าราชการบรรจุใหม่ทุกคนในที่นี้ จะเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าและเป็นอนาคตของกระทรวงแรงงาน  ขอให้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประชาชนอย่างเต็มที่ บนพื้นฐานความถูกต้อง และขอย้ำให้ทุกคนจงตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทหน้าที่รับผิดชอบในฐานะข้าราชการที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นข้าราชการรุ่นใหม่ที่ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นพัฒนาตัวเองให้ทันยุคทันสมัย รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก รวมทั้งมีความสามารถนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้และสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

          ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า การเป็นข้าราชการที่ดีควรมีทั้งความรู้และความสามารถเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติ และขออำนวยพรเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ข้าราชการรุ่นใหม่ทุกคนให้ประสบความสำเร็จและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ หวังว่าข้าราชการบรรจุใหม่ของกระทรวงแรงงานทุกคน จะมุ่งมั่นปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดี ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติต่อไป

————————————–

 

 

 

TOP