Skip to main content

ปลัดฯ แรงงาน ย้ำ ใช้เทคโนโลยีบูรณาการงานทุกภาคส่วน สอดรับรัฐบาลดิจิทัล สู่การแก้ปัญหาให้กับประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดเนื้อหา

         วันที่ 22 กันยายน 2565 นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และการนำนโยบายกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปสู่การปฏิบัติ โดยมีผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมวิภาวดี ชั้น 4 โรงแรมปริ้นส์ตั้น ดินแดง กรุงเทพมหานคร
          นายบุญชอบ กล่าวว่า การประชุมในวันนี้เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ การขับเคลื่อนโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพในลักษณะบูรณาการของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สอดคล้องกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นพลวัตของภาคแรงงาน มีการดำเนินงานที่เน้นผลสัมฤทธิ์หรือผลลัพธ์ เพื่อสร้าง/เพิ่มเติมองค์ความรู้ใหม่ ๆ ให้ผู้บริหารโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ สามารถนำไปกำหนดแนวทางการดำเนินโครงการที่ทันสมัย มีความสอดคล้องกับทิศทางของสถานการณ์ด้านแรงงานที่จะส่งผลต่อกิจกรรมการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานสามารถนำไป เป็นอาชีพและสร้างรายได้ให้กับแรงงานได้จริง และเพื่อนำนโยบายกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม
          นายบุญชอบ กล่าวเพิ่มเติมว่า อย่าได้ละทิ้งเรื่องดิจิทัล ให้เอาเทคโนโลยีมาใช้ในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพในการที่จะแก้ปัญหาให้กับประชาชน รองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) หรือราชการ 4.0 และการขับเคลื่อนระบบ Big Data การทำระบบบริหารจัดการข้อมูลโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพให้เป็นฐานเดียวกัน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ด้านประกอบการเสนอของบประมาณในปีถัด ๆ ไป ที่สำคัญคือการนำไปเชื่อมโยงการใช้งานกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน ให้เป็นข้อมูลเดียว คือ ข้อมูลกระทรวงแรงงาน (MOL Digital Transformation) ซึ่งจะต้องเน้นเรื่องการพัฒนาการสร้างองค์ความรู้ และสมรรถนะตามคุณลักษณะของงานด้านข้อมูล นำไปสู่การพยากรณ์สถานการณ์แรงงานได้อย่างแม่นยำได้ ตอนนี้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องพยายามดำเนินการอยู่แล้ว นอกจากนี้การบูรณาการการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงแรงงาน และหน่วยงานในระดับพื้นที่ คือ อาสาสมัครแรงงาน บัณฑิตแรงงาน ก็มีความสำคัญ ดังนั้น เรื่องการบริหาร การวางแผนการดำเนินงาน การบริหารด้านงบประมาณ การบริหารด้านกำลังค รวมถึงการติดตามประเมินผลที่เป็น Outcome.ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับระเบียบ กฎเกณฑ์ การดำเนินงานที่อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการทำงาน สมควรถูกหยิบยกประเด็นขึ้นมาหารือ นำเสนอข้อคิดเห็น เพื่อนำไปสู่การกำหนดเป็นแนวทางการดำเนินงานที่มีความถูกต้อง มีความเหมาะสมต่อสถานการณ์อย่างมีความสมดุลในการทำงาน
          “อยากเห็นกระทรวงแรงงานมีความ Smart เป็นกระทรวงที่สามารถทำให้ประชาชนมีทักษะ มีงานทำ และมีคุณภาพ ทำให้ชีวิตเขามีความสุขให้ได้ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญมากที่สุดในฐานะเป็นหน่วย CEO ที่บูรณาการการทำงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานให้ขับเคลื่อนไปด้วยกัน” ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวทิ้งท้าย

———————————–

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
22 กันยายน 2565

TOP