Skip to main content

‘ปลัดแรงงาน’มอบสุขาลอยน้ำแก่รองผู้ว่าฯ อุบลราชธานี ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่

รายละเอียดเนื้อหา

          เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน มอบสุขาลอยน้ำตามโครงการ DSD จิตอาสาเพื่อสังคม ด้วยรักและห่วงใยจากใจกระทรวงแรงงานและภาคเอกชน จำนวน 2 หลังโดยมี นายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายบุญธรรม เลิศสุขขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมรับมอบ นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย

          นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ในวันนี้ท่านสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มอบหมายให้ผมและท่านอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นำสุขาลอยน้ำจำนวน 2 หลังมามอบให้ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เนื่องจากหลายพื้นที่น้ำท่วมสูงติดต่อกันหลายวัน ชาวบ้านใช้ชีวิตด้วยความยากลำบาก กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้จัดทำโครงการ DSD จิตอาสาเพื่อสังคม ด้วยรักและห่วงใยจากใจกระทรวงแรงงานและภาคเอกชน โดยได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงานที่สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้จัดทำสุขาลอยน้ำขึ้นมาส่งมอบให้กับจังหวัดต่าง ๆ ที่ประสบอุทกภัยจำนวนทั้งสิ้น 77 หลัง เพื่อนำไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยต่อไป

          ด้าน นายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า สุขาลอยน้ำ มีความจำเป็นต้องใช้งานในสภาวะน้ำท่วมในขณะนี้ ซึ่งสุขาลอยน้ำที่ได้รับมอบในวันนี้จะนำไปไว้ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวเพื่อผู้ประสบอุทกภัย เพื่ออำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนที่ต้องอพยพมาพักอาศัยในศูนย์พักพิงชั่วคราว รวมทั้งจะมอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือเทศบาลเป็นผู้ดูแล ซึ่งอาจจะต้องบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับภาคเอกชน รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทำสุขาลอยน้ำเพิ่มเติมเพื่อให้เพียงพอต่อการใช้งานซึ่งสุขาลอยน้ำที่กระทรวงแรงงานได้นำมามอบให้ในวันนี้เป็นต้นแบบที่ดีในการนำไปให้ชาวบ้านได้ใช้งานในยามที่ประสบความเดือดร้อนจากอุทกภัย

++++++++++++

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

15 ตุลาคม 2564

TOP