Skip to main content

‘ปลัดแรงงาน’เยี่ยมให้กำลังใจและมอบสิทธิประโยชน์ทดแทนการขาดรายได้แก่ผู้ทุพพลภาพ “ย้ำ”อาสาสมัครแรงงาน ในพื้นที่ให้บริการด้านแรงงานอย่างใกล้ชิด

รายละเอียดเนื้อหา

          เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจและมอบเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีทุพพลภาพ จำนวน 2 ราย โดยมี นายเกริกไกร นาสมยนต์ ผู้ตรวจราชการกรม กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน นางสาวลัดดา แซ่ลี้ ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม หัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานและอาสาสมัครแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย โดยได้เดินทางไปยังบ้านเลขที่ 59 ถนนประชาร่วมมิตร ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อมอบเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีทุพพลภาพแก่นายพรศักดิ์ วงศ์จันทา ทุพพลภาพเมื่อวันที่ 15 ก.ย.44 ได้รับเงินทุพพลภาพเดือนละ 2,349 บาท ตลอดชีวิต และตั้งแต่เดือน ก.ย.44 – ก.ย.64 รับมาแล้วเป็นเงิน 585,360 บาท จากนั้นได้เดินทางไปยังบ้านเลขที่ 139 ถนนวิบูลธรรม ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อมอบเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีทุพพลภาพแก่นายเปียก สายสี ทุพพลภาพเมื่อวันที่ 29 เม.ย.58 ได้รับเงินทุพพลภาพเดือนละ 4,303.50 บาท ตลอดชีวิต และตั้งแต่เดือน เม.ย.58 – ก.ย.64 รับมาแล้วเป็นเงิน 331,799.85 บาท ซึ่งทั้งสองรายเป็นผู้ทุพพลภาพเนื่องจากประสบอุบัติเหตุขับรถจักรยานยนต์ล้ม มีอาการลีบ เกร็งตัวของกล้ามเนื้อ แขน ขา
          โอกาสนี้ นายบุญชอบ ได้กล่าวให้กำลังใจแก่ผู้ทุพพลภาพและครอบครัวทั้ง 2 ราย โดยมี นางประภา สมศรี อาสาสมัครแรงงานในพื้นที่ตำบลวารินชำราบ ได้แนะนำให้การดูแลอำนวยความสะดวก โดยปลัดกระทรวงแรงงานได้เน้นย้ำให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานประสานงาน โดยใช้อาสาสมัครแรงงานในพื้นที่เป็นกลไกสำคัญในการทำงาน เพื่อให้ผู้ทุพพลภาพได้มีโอกาสเข้ารับการทำกายภาพบำบัดที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานจังหวัดขอนแก่น เพื่อให้มีสภาพร่างกายและจิตใจที่ดีขึ้น

+++++++++++++

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

15 ตุลาคม 2564

TOP