Skip to main content

ปลัดแรงงาน ประชุม คกก.ที่ปรึกษาระดับประเทศ โครงการความปลอดภัยและยุติธรรม : สิทธิและโอกาสของแรงงานข้ามชาติสตรีในภูมิภาคอาเซียน

รายละเอียดเนื้อหา

            วันที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน นายจูเซปเป บูซินี่ รองหัวหน้าคณะผู้แทนสหภาพยุโรป ประจำประเทศไทย ร่วมเป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาระดับประเทศ โครงการความปลอดภัยและยุติธรรม : สิทธิและโอกาสของแรงงานข้ามชาติสตรีในภูมิภาคอาเซียน (ผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์) โดยมี นางต้องใจ สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมการประชุมฯ ณ ห้องประชุมแสงสิงแก้ว ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน โดยปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ขอขอบคุณสหภาพยุโรปที่ให้การสนับสนุนโครงการ Safe And Fair (เซฟ แอนด์ แฟร์) และทีมงานสหประชาชาติ ไอแอลโอ และ ยูเอ็นวีเม่น รวมถึงภาคีต่างๆ ที่ให้การสนับสนุนการดำเนินโครงการ กระทรวงแรงงานยินดีที่ได้มีส่วนร่วมในโครงการ Safe And Fair (เซฟ แอนด์ แฟร์) และพร้อมที่จะทำงานร่วมกับทุกภาคส่วน เพื่อส่งเสริมความคุ้มครองที่มีประสิทธิภาพแก่แรงงานข้ามชาติหญิง รับประกันการโยกถิ่นฐานที่ปลอดภัยและปกติ รวมถึงป้องกันการค้ามนุษย์ และขจัดความรุนแรงและการล่วงละเมิดในโลกแห่งการทำงาน โดยรัฐบาลได้ดำเนินมาตรการชั่วคราวและเร่งด่วน เพื่อผ่อนผันให้แรงงานข้ามชาติ ที่วีซ่าหรือใบอนุญาตทำงานหมดอายุสามารถพำนักอาศัย และทำงานในประเทศไทยต่อไปได้อย่างถูกกฎหมาย รวมถึง มีการตรวจเชิงลึก และค้นหาแรงงานข้ามชาติที่ไม่มีเอกสารในสถานประกอบกิจการ เพื่อให้แรงงานได้รับการจดทะเบียน มีเอกสารประจำตัว และสามารถทำงานได้ ซึ่งจะช่วยให้แรงงานดังกล่าวได้รับความคุ้มครองอย่างครบถ้วน และเป็นการช่วยรักษากำลังแรงงานให้กับนายจ้างได้อีกทางหนึ่ง

            นายบุญชอบฯ  กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงแรงงาน ยังได้ร่วมกับภาคีต่างๆ ในการแจกจ่ายอาหารให้แคมป์คนงานก่อสร้าง ในช่วงที่มีมาตรการจำกัดการเคลื่อนย้ายแรงงาน เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อน รวมถึงการฉีดวัคซีนให้กับผู้ประกันตนมาตรา 33 ของระบบประกันสังคม และโครงการ Factory Sanbox ซึ่งได้ช่วยป้องกันการติดเชื้อของแรงงานไทยและแรงงานข้ามชาติลดการเกิดคลัสเตอร์การแพร่ระบาดของโรค โดยมีแรงงานข้ามชาติได้รับประโยชน์จากมาตรการดังกล่าวด้วย

———————————

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

TOP