Skip to main content

‘ปลัดแรงงาน’ ประชุม คกก.พิจารณาและจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ครั้งที่ 2/2565

รายละเอียดเนื้อหา

          วันที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาและจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 2/2565 เพื่อพิจารณาการนำเสนอข้อมูลเพื่อชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สภาผู้แทนราษฎร และคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วุฒิสภา ณ ห้องประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน

++++++++++++++++++++++++++++++

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

28 มิถุนายน 2565

TOP