Skip to main content

ปลัด ก.แรงงาน ประชุมคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 21 ครั้งที่ 3/2565

รายละเอียดเนื้อหา

วันที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 21 ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุมปลัดกระทรวงแรงงาน ชั้น 7 อาคารกระทรวงแรงงาน ผ่าน Application zoom โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งฝ่ายภาครัฐ ฝ่ายนายจ้าง และฝ่ายลูกจ้าง ซึ่งที่ประชุมพิจารณา จำนวน 2 เรื่อง ดังนี้

1). สรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขระเบียบคณะกรรมค่าจ้างว่าด้วยการได้มาและการพ้นจากตำแหน่งของคณะอนุกรรมการการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัด พ.ศ. 2552

ผลการการประชุม คือ ที่ประชุมมีมติให้ใช้ระเบียบคณะกรรมการค่าจ้างเหมือนเดิม ไม่มีการแก้ไข

2). การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดแทนตำแหน่งที่ว่างลงจำนวน 3 จังหวัด

ผลการการประชุม คือ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดแทนตำแหน่งที่ว่างลงจำนวน 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสุพรรณบุรี พะเยา และปทุมธานี

 

 

 

 

—————————–

 

17 มีนาคม 2565

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

TOP