Skip to main content

ปะกาศสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เรื่อง รายชื่อผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนตำแหน่งวิชาการแรงงาน และตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

รายละเอียดเนื้อหา

TOP