Skip to main content

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ชายแดนจังหวัดจันทบุรี เพื่อสรุปสถานการณ์และขับเคลื่อนนโยบายที่สำคัญและแก้ไขปัญหาด้านแรงงานในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี

รายละเอียดเนื้อหา

TOP