Skip to main content

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงแรงงาน ปิดการฝึกอบรมและมอบวุฒิบัตรโครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุ

รายละเอียดเนื้อหา

          วันที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 15. 30 น. นายพรศักดิ์ เจริญประเสริฐ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมและมอบวุฒิบัตรโครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาจักสานผลิตภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ ณ โรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งไชย อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีนายธนกฤช จิริวิภากร คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ นายธีรพัฒน์ โพธิ์คำ สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เขต 1 คณะเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งไชย เข้าร่วมพิธีปิดในครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายสุชาติ ชมกลิ่น ในการสร้างประโยชน์ต่อแรงงานผู้สูงอายุ ให้มีอาชีพ สามารถสร้างรายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัว และยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

++++++++++++++++++

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

31 สิงหาคม 2564

TOP