Skip to main content

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงแรงงาน ปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดศรีสะเกษ

รายละเอียดเนื้อหา

          วันที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 14.30 น. นายพรศักดิ์ เจริญประเสริฐ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีนายธนกฤช จิริวิภากร คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ นายปริโชติ จารุรัชกุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เขต 2 และนายไพโรจน์ ทองภาพ กำนันตำบลสำโรง เข้าร่วมพิธีปิดในครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้ กระทรวงแรงงานได้ให้การสนับสนุนงบประมาณจำนวน 2 กิจกรรม ในพื้นที่ตำบลสำโรง และ ตำบลแข้ อำเภออุทมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) ประสบภัยธรรมชาติ และประสบความเดือดร้อนด้านอาชีพจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ ที่ตกงาน ว่างงาน ให้มีอาชีพ มีรายได้ มีงานทำ ตามโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายสุชาติ ชมกลิ่น เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนแก่ประชาชนให้สามารถผ่านพ้นภาวะวิกฤตดังกล่าว โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

++++++++++++++++

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

30 สิงหาคม 2564

TOP