Skip to main content

ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ประชุมคณะทำงานพิจารณาร่างรายงานการอนุวัติการอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ

รายละเอียดเนื้อหา

            วันที่ 10 กรกฎาคม 2567 เวลา 13.30 น. นายสมาสภ์ ปัทมะสุคนธ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณาร่างรายงานการอนุวัติการอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน

            สำหรับการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมได้พิจารณา ร่างรายงานการอนุวัติการอนุสัญญา จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ อนุสัญญาฉบับที่ 100 ว่าด้วยค่าตอบแทนที่เท่าเทียมกันสำหรับคนงานชายและหญิงซึ่งทำงานที่มีค่าเท่ากัน ค.ศ. 1951 และอนุสัญญาฉบับที่ 111 ว่าด้วยการเลือกปฏิบัติในการจ้างงานและอาชีพ ค.ศ. 1958

——————————

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

TOP