Skip to main content

สำนักงานแรงงานจังหวัดเลย รณรงค์การจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการใหม่

รายละเอียดเนื้อหา

                วันที่ 25 มีนาคม 2563 นางรัชนี ชาญเวชช์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดเลย และเจ้าหน้าที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เข้าพบเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านยาเสพติดในสถานประกอบการ เพื่อดำเนินการโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ซึ่งเป็นการสร้างความเข้มแข็งในการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ และรณรงค์การจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการใหม่ ณ บริษัท บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขาเลย

TOP