Skip to main content

รมว.สุชาติ คอนเฟอร์เรนซ์ร่วมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน เร่งควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดและบริหารวัคซีนโควิด – 19 ให้มีประสิทธิภาพ

รายละเอียดเนื้อหา

          เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมผ่านระบบ video conference ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน 12 เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และอีก 9 จังหวัด ได้แก่ สมุทรปราการ ชลบุรี ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรสาคร นครปฐม เชียงใหม่ ระยอง และฉะเชิงเทรา เพื่อหารือในประเด็นการสำรวจความต้องการการฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่แรงงานในสถานประกอบการ โดยมี นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน ทั้งนี้ เพื่อเร่งควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้คลี่คลายลง โดยการฉีดวัคซีนให้กับแรงงานในสถานประกอบการในพื้นที่เสี่ยง รวมทั้งการบริหารวัคซีนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

++++++++++++++++++

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

14 พฤษภาคม 2564

TOP