Skip to main content

รมว.สุชาติ มอบนโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565

รายละเอียดเนื้อหา

          วันที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานมอบนโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 กระทรวงแรงงาน เพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงแรงงาน โดยมี นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน นายนิยม สองแก้ว รองปลัดกระทรวงแรงงาน คณะผู้บริหารระดับสูงสังกัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงบประมาณ ร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุมแสงสิงแก้ว ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน
          ทั้งนี้ แผนการดำเนินงานที่สำคัญประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบด้วย การพัฒนาบริหารจัดการและบริการด้านแรงงานสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยี แก้ไขปัญหาการว่างงาน ส่งเสริมการจ้างงานใหม่ ขยายและพัฒนาระบบหลักประกันทางสังคม เตรียมความพร้อมทักษะแรงงานรองรับการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ และป้องกันแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ ยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานและภารกิจตามพันธกรณีระหว่างประเทศ

+++++++++++++++++++++++++

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

14 มกราคม 2564

TOP