Skip to main content

รมว.สุชาติ มอบ ปลัดแรงงาน ร่วมคณะ นายก เยี่ยมหน่วยบริการประชาชนของกระทรวงแรงงานช่วยผู้ประสบอุทกภัย จ.อุบลราชธานี

รายละเอียดเนื้อหา

          เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายพรศักดิ์ เจริญประเสริฐ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงแรงงาน นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน ร่วมต้อนรับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ณ ท่าอากาศยานกองบิน 21 จากนั้นร่วมพบปะอาสาสมัครแรงงาน (อสร.) จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี จำนวน 219 คน ซึ่งเป็นฟันเฟืองสำคัญในการนำภารกิจกระทรวงแรงงานไปสู่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนมีงานทำ มีทักษะฝีมือ มีอาชีพมีรายได้ ได้รับคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมที่ยั่งยืนอีกด้วย ปัจจุบันมีอาสาสมัครแรงงานทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น 8,110 คน จากนั้นปลัดกระทรวงแรงงานให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรี และคณะ ที่จุดบริการของกระทรวงแรงงาน หน่วยบริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี ณ ศาลาประชาคมวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นายภูมา ธรรมกุล หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน นายเกริกไกร นาสมยนต์ ผู้ตรวจราชการกรม กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน นางสาวลัดดา แซ่ลี้ ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย
          นายบุญชอบ กล่าวว่า การลงพื้นที่ในวันนี้ผมได้รับมอบหมายจากท่าน รมว.แรงงาน กำชับให้ส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดอุบลราชธานีได้บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งฟื้นฟูเยียวยาภายหลังน้ำลดตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดบริการจัดหางานและส่งเสริมการประกอบอาชีพ สำนักงานแรงงานจังหวัดจัดโครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือ โดยสนับสนุนค่าตอบแทนรวมถึงวัสดุอุปกรณ์ฝึกอาชีพ เพื่อให้ประชาชนมีรายได้อย่างต่อเนื่อง สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดจะให้คำปรึกษาด้านสิทธิตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน นอกจากนี้สำนักงานประกันสังคมจังหวัดดูแลสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ประสบภัย เรื่องสิทธิประกันสังคม จัดทีมแพทย์และพยาบาลร่วมกับโรงพยาบาลในเครือข่ายให้บริการตรวจรักษาเบื้องต้นในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ เป็นต้น รวมทั้งการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลด้านแรงงานและนโยบายของท่านสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรมต่อไป
          ในส่วนของจังหวัดอุบลราชธานี กระทรวงแรงงาน โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาได้จัดทำสุขาลอยน้ำ เพื่อบรรเทาทุกข์ให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบภัย โดยในขณะนี้สถาบันฯ มีแผนจัดทำสุขาลอยน้ำ จำนวน 2 หลัง จึงอยากเชิญชวนสถานประกอบกิจการที่มีความพร้อมด้านวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำสุขาลอยน้ำร่วมบริจาคตลอดจนร่วมกันจัดทำสุขาลอยน้ำได้ที่สถาบัน/สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งตั้งอยู่ทั่วประเทศเพื่อมอบให้แก่ชุมชนที่ประสบภัยได้ใช้ประโยชน์ต่อไป
          สำหรับสถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี มีกำลังแรงงาน 845,260 คน ผู้มีงานทำ 871,551 คน ผู้ว่างงาน 3,886 คน มีแรงงานต่างด้าว 2,187 คน มีสถานประกอบการ 5,026 แห่ง ผู้ประกันตน 153,393 คน มีแรงงานนอกระบบ 730,745 คน ส่วนสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีได้รับผลกระทบในพื้นที่ 10 อำเภอ 46 ตำบล 304 หมู่บ้าน ปัจจุบันเข้าสู่สภาวะปกติแล้ว

+++++++++++++++

กองเผยแพน่และประชาสัมพันธ์

15 ตุลาคม 2564

TOP