Skip to main content

รมว.สุชาติ มอบ ผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ รับข้อเสนอร่าง พรบ.แรงงานสัมพันธ์ ฉบับที่ พ.ศ. …. ฉบับผ่านตรวจพิจารณา สกค. เรื่องที่ 598/2565

รายละเอียดเนื้อหา

          วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เป็นผู้แทนรับมอบหนังสือจากนายมนัส โกศล ประธานสภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย เครือข่ายประกันสังคมคนทำงาน และสมาพันธ์แรงงานฮอนด้าแห่งประเทศไทย ที่ได้นำสมาชิกเข้ายื่นข้อเสนอคณะทำงานต่อร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ ฉบับที่ พ.ศ. …. ฉบับผ่านตรวจพิจารณา สกค. เรื่องที่ 598/2565 ในประเด็นที่มีผลกระทบต่อผู้ใช้แรงงานถูกลิดรอนสิทธิ ไม่สอดคล้องกับการส่งเสริมด้านแรงงานสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง โดยมีนายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายสุทธิ สุโกศล ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย  ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน

          นายสุรชัย กล่าวว่า รัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแลกระทรวงแรงงาน ได้มีความห่วงใยพี่น้องผู้ใช้แรงงานทุกคน และได้ให้ความสำคัญในการปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องแรงงานให้ดียิ่งขึ้น ในวันนี้ท่านสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มอบหมายให้ผมและผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงานมาพบปะกับทุกท่าน เพื่อรับฟังข้อเสนอร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ และรับมอบหนังสือในครั้งนี้ โดยจะนำข้อเสนอดังกล่าวเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพิจารณา เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้และมีประสบการณ์ด้านแรงงานสัมพันธ์เป็นอย่างดี และดำเนินการให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามขั้นตอนต่อไป

+++++++++++++++++++++++.

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

1 กรกฎาคม 2565

TOP