Skip to main content

รมว.สุชาติ มอบ เลขานุการรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมศูนย์ฉีดวัคซีนผู้ประกันตน ม.33 ที่ศูนย์การค้า THE MARKET เซ็นทรัลเวิล์ด และอาคารศุภาลัย

รายละเอียดเนื้อหา

          เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อผู้ประกันตน มาตรา 33 จุดแรกที่ ศูนย์การค้า THE MARKET จุดที่ 2 ที่ลานสแควร์ เซ็นทรัลเวิล์ด ในความรับผิดชอบของสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 และจุด ที่ 3 ที่อาคารศุภาลัย ในความรับผิดชอบของสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 11 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ประกันตน บุคลากรทางการแพทย์ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานประกันสังคม

+++++++++++++++++

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

10 มิถุนายน 2564

TOP