Skip to main content

รมว.สุชาติ ร่วมแสดงความยินดีพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการอัจฉริยะหนุนการจ้างงานของเอคเซนเซอร์

รายละเอียดเนื้อหา

          วันที่ 10 สิงหาคม 2565 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวแสดงความยินดีและความร่วมมือระหว่างกระทรวงแรงงานและเอคเซนเซอร์ เนื่องในโอกาสพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการอัจฉริยะเพื่อธุรกิจของบริษัทเอคเซนเซอร์ ประเทศไทย โดยมี นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธาน อาคารสาทรไพร์ม ชั้น 12A ถนนนราธิวาสราชนครินทร์
         
นายสุชาติ กล่าวว่า แรงงานไทยเป็นหนึ่งในทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพและมีฝีมือ ดังนั้น การมุ่งพัฒนาทักษะการเพิ่มพูนความรู้ โดยเฉพาะในด้านเทคโนโลยี ดิจิทัล และนวัตกรรม เพื่อให้แรงงานไทยเป็นแรงงานแห่งอนาคต พร้อมก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมในเศรษฐกิจใหม่และในเขตพัฒนาพิเศษต่าง เป็นเรื่องที่ทางกระทรวงแรงงานให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น การเข้ามาของศูนย์ฯ นี้ จึงจะก่อให้เกิดการกระตุ้นการจ้างงานตามความต้องการเพิ่มมากขึ้น การพัฒนาทักษะแรงงานให้เป็นแรงงานคุณภาพที่ตอบโจทย์และสนับสนุน New S – Curve ได้อย่างตรงเป้าหมายของภาคการผลิต การส่งเสริมความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างประเทศรวมไปถึงการบริการจัดการแรงงานต่างด้าวอย่างเป็นระบบ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้ามาทำงานในประเทศไทยให้แก่คนต่างด้าวที่มีสมรรถนะสูง ส่งผลช่วยลดการขาดแคลนแรงงานทั้งในภาคการผลิตและภาคบริการ เป็นต้น
         
นายสุชาติ กล่าวต่อว่า ผมเชื่อว่าศูนย์ปฏิบัติการอัจฉริยะเพื่อธุรกิจนี้จะก่อให้เกิดอาชีพที่สร้างคุณค่าให้กับเศรษฐกิจของประเทศในหลากหลายอัตรา ตลอดจนการนำเอาผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศที่มีทักษะอันเป็นเลิศในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาทำงานในประเทศไทยนั้นจะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้และการถ่ายโอนทักษะจำเป็นต่าง ให้กับแรงงานหรือบุคลากรในประเทศ เพื่อสร้างทรัพยากรมนุษย์สู่การเป็นประชากรของโลก หรือ Global Citizen ตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ โดยกระทรวงแรงงานที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี รวมถึงกรอบร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 ทั้งนี้ เมื่อแรงงานไทยมีทักษะและสมรรถนะที่เพิ่มขึ้น จะส่งผลให้มีความมั่นคงในสาขาอาชีพมีรายได้ที่ยั่งยืน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ภาคธุรกิจและภาครัฐก็จะมีบุคลากรคุณภาพที่ช่วยสร้างความเจริญเติบโตและความเปลี่ยนแปลงในด้านที่ดีให้กับองค์กรช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมให้แก่ประเทศชาติ ตลอดจนการดึงดูดนักลงทุนจากนานาชาติให้มีความเชื่อมั่นและเลือกที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยมากยิ่งขึ้น
         
กระทรวงแรงานเห็นว่าการเข้ามาของศูนย์ปฏิบัติการอัจฉริยะเพื่อธุรกิจของเอคเซนเซอร์จะช่วยสร้างคุณูปการต่อประชาชน สังคม และเศรษฐกิจของประเทศไทยได้อย่างมีนัยยะสำคัญ เช่นระหว่างปี 2565 – 2568 จะก่อให้เกิดการสร้างงานในประเทศไทยกว่า 20,000 อัตรา ซึ่งกระทรวงแรงงานพร้อมสนับสนุนเพื่อประโยชน์สูงสุดของแรงงานหรือบุคลากรไทยทั่งในปัจจุบันและอนาคตต่อไปนายสุชาติ กล่าวในท้ายสุด

+++++++++++++++++++

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
10 สิงหาคม 2565

TOP