Skip to main content

รมว.สุชาติ ส่ง‘ที่ปรึกษา’มอบเงินกู้กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้บริษัทอัพสกิลลูกจ้าง

รายละเอียดเนื้อหา

          วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในการมอบเงินกู้ยืมจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน..2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ..2557 ประจำปีงบประมาณ ..2565 จำนวน 1,000,000 บาท ให้แก่บริษัท จีเอฟ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด โดยมี นางณรัชต์พรรณพ์ โตเจริญ กรรมการผู้จัดการบริษัท จีเอฟ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด เป็นผู้รับมอบ นางสาวอาภากร ว่องเขตกร ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นางบัญฑิตา สุขสถิตย์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน และหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสมุทรสาครร่วมเป็นเกียรติในครั้งนี้ด้วย บริษัท จีเอฟ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
         
นางธิวัลรัตน์ กล่าวว่า รัฐบาลภายใต้การนำของ พล..ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กระทรวงแรงงาน ภายใต้การกำกับดูแลของ พล..ประวิตรวงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และท่านสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงานของผู้ประกอบกิจการ ซึ่งจะส่งผลต่อการเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศ โดยให้ผู้ประกอบกิจการมีส่วนร่วมในการพัฒนาทักษะฝีมือ แก่พนักงานหรือลูกจ้างของตนเองให้มีความรู้ เพิ่มขีดความสามารถ เพื่อสนับสนุน การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และขอขอบคุณและชื่นชมโดยเฉพาะสถานประกอบกิจการที่อยู่ในข่ายบังคับตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน .. 2545 ที่มีลูกจ้างมากกว่า 100 คนขึ้นไป ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงได้ให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ขับเคลื่อนนโยบายสำคัญอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบกิจการที่ต้องการพัฒนาทักษะฝีมือของลูกจ้างเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงานสามารถกู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ปลอดดอกเบี้ย เป็นระยะเวลา 18 เดือน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และในโอกาสนี้ได้เยี่ยมชมการฝึกอบรมปักผ้าสไบมอญของกลุ่มแรงงานนอกระบบ ตำบลบ้านเกาะ พร้อมมอบสิ่งของและให้กำลังใจแก่ผู้ประกันตนทุพพลภาพ ตำบลคลองครุ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ด้วย
         
นางณรัชต์พรรณพ์ โตเจริญ กรรมการผู้จัดการ กล่าวว่า บริษัทได้รับทราบข่าวสารเกี่ยวกับเงินกู้ยืมกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และได้กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานมาตั้งแต่ปี ..2559 จนปัจจุบัน ได้มีการนำเงินกู้ยืมมาใช้ในการฝึกอบรมพนักงานในบริษัท เนื่องจากบริษัทให้ความสำคัญกับบุคลากรเป็นอย่างมาก คิดเสมอว่า บุคลากรเป็นหนึ่งในทรัพยากรที่มีค่าที่สุดขององค์กร จึงได้สนับสนุนการพัฒนาทักษะฝีมือของพนักงานให้ทันสมัยและก้าวทันโลกที่เปลี่ยนแปลงไป เช่นเดียวกับปีนี้ ได้นำเงินกู้ยืมกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานมาใช้ในการฝึกอบรมพนักงานหลักสูตรเส้นทางการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ซึ่งเป็นพื้นฐานการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งหวังว่า บุคลากรเหล่านี้จะเป็นผู้ขับเคลื่อนให้บริษัทได้ก้าวเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน Polyurethane Form อันดับหนึ่งของประเทศ และอันดับต้นๆ ของโลก
         
ทั้งนี้ กรมพัฒนาฝีมือแรงงานยังเปิดโอกาสให้สถานประกอบกิจการกู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ในวงเงินสูงสุด 1 ล้านบาท ดอกเบี้ย 0% ซึ่งสามารถติดต่อได้ที่สถาบันและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศ หรือกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน โทร 02-643 4982

+++++++++++++++++++

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
22 กรกฎาคม 2565

TOP