Skip to main content

“รมว. สุชาติ” ส่ง คณะที่ปรึกษารัฐมนตรี ลงพื้นที่สมุทรปราการตรวจแรงงานทางทะเล

รายละเอียดเนื้อหา

         วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 07.00 น. นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ พลตำรวจตรี นันทชาติ ศุภมงคล คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อร่วมตรวจแรงงานทางทะเล โดยมีเจ้าหน้าที่จาก กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมจัดหางาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมประมง และตำรวจน้ำ ได้ทำการตรวจเรือประมง s18 โชคจำเริญ และเรือประมง s12 โชคจำเริญ โดยแรงงานทั้งหมดเข้าเมืองมาทำงานอย่างถูกกฎหมาย และไม่พบว่ามีการกระทำผิดใดๆ
          ทั้งนี้ พลตำรวจตรี นันทชาติฯ เดินทางไปตรวจเยี่ยมพร้อมรับฟังปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินการของศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า – ออก (Port InPort Out Controlling Center: PIPO) จังหวัดสมุทรปราการ

————————————————

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
25 พฤศจิกายน 2563

TOP