Skip to main content

รมว.สุชาติ ส่ง เลขาฯ สุเทพ ลงพื้นที่ตรวจสถานบันเทิง จ.ชลบุรี ขับเคลื่อนแคมเปญ “Anti Fire” 

รายละเอียดเนื้อหา

         รมว.แรงงาน มอบหมายให้เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ตรวจความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ ประเภทสถานบันเทิงจังหวัดชลบุรี ภายใต้แคมเปญ “Anti Fire” เพื่อป้องกันและระงับการเกิดอัคคีภัย 

          นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า จากเหตุเพลิงไหม้สถานประกอบกิจการในหลายพื้นที่ ทำให้เกิดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของนายจ้าง ลูกจ้างนั้น นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีความห่วงใยสถานประกอบกิจการกลุ่มเสี่ยงที่อาจจะเกิดเหตุการณ์สูญเสียซ้ำอีก ในวันนี้ (13 ส.ค.65) ท่านได้มอบหมายให้ผม และจ่าเอก ยศสิงห์ เหลี่ยมเลิศ ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงแรงงาน นายสมาสภ์ ปัทมะสุคนธ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน นำทีมตรวจเฉพาะกิจลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบกิจการ ประเภทสถานบันเทิงกลุ่มเสี่ยงเกิดอัคคีภัย ภายใต้แคมเปญ “Anti Fire” โดยการตรวจครั้งนี้เป็นการตรวจนำร่องสถานบันเทิง 2 แห่ง ในจังหวัดชลบุรี คือ ร้านเล่าเฮง Risk Park และร้าน Hurt Bangsaen เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนสถานประกอบกิจการ ให้มีการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานเป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 อย่างเคร่งครัดต่อไป 

          ทางด้านนายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวต่อว่า จากการลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบกิจการ ประเภทสถานบันเทิงทั้ง 2 แห่ง ภายใต้แคมเปญ “Anti Fire”  เบื้องต้นพบว่า ร้านเล่าเฮง Risk Park ตั้งอยู่ที่ ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี และร้าน Hurt Bangsaen ตั้งอยู่ที่ ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี  ปฎิบัติไม่ถูกต้อง ดังนี้ ไม่มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย/ไม่จัดให้มีการฝึกอบรม,การดับเพลิงขั้นต้น/ไม่มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ/ให้มีแสงสว่างอย่างเพียงพอสำหรับเส้นทางหนีไฟออกจากอาคาร/ป้ายบอกทางหนีไฟไม่มีแสงสว่างในตัวเอง/ไม่มีการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า/ไม่มีการติดตั้งเต้ารับสายไฟ อุปกรณ์ และเครื่องป้องกันกระแสไฟฟ้าเกิน ที่มีขนาด ชนิด และประเภทที่เหมาะสมไว้ให้เพียงพอแก่การใช้งาน ซึ่งผมได้สั่งให้พนักงานตรวจความปลอดภัย สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 2 (ศปข.2 ชลบุรี) ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ เพื่อให้นายจ้าง/เจ้าของสถานประกอบกิจการปฏิบัติให้ถูกต้อง เบื้องต้นสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี ได้เชิญนายจ้างเจ้าของสถานประกอบกิจการทั้ง 2 แห่งมาพบพนักงานตรวจความปลอดภัยในวันที่ 16 สิงหาคมนี้ รวมทั้งจะมีการเชิญนายจ้างมาประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความรับรู้ความเข้าใจ ซึ่งปัจจุบันจังหวัดชลบุรีมีสถานบริการจำนวน 37 แห่ง เพื่อให้สถานประกอบกิจการเหล่านี้ได้ปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงานต่อไป 

          ทั้งนี้ หากสถานประกอบกิจการใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองความปลอดภัยแรงงาน โทรศัพท์ 02-4489128-39 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด หรือโทรศัพท์สายด่วน 1506 กด 3 และ 1546

+++++++++++

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

13 สิงหาคม 2565

TOP