Skip to main content

รมว.เฮ้ง มอบเลขานุการรับข้อเรียกร้องเครือข่ายแรงงานเพื่อสิทธิประชาชนกลุ่มสมาคมวิชาผู้ขับขี่รถยนต์สาธารณะเเท๊กซี่

รายละเอียดเนื้อหา

          วันที่ 1 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน รับหนังสือข้อเรียกร้องจากกลุ่มสมาคมวิชาผู้ขับขี่รถยนต์สาธารณะเเท๊กซี่ เเละกลุ่มตัวเเทน 4 สมาคมเเท๊กซี่ ณ ห้องประชุมคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ ชั้น 1 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน อาคารกระทรวงแรงงาน โดยมีดร.จำลอง ช่วยรอด คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายนันทชัย ปัญญาสุรฤทธิ์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย
          สำหรับข้อเรียกร้องของสมาคมวิชาผู้ขับขี่รถยนต์สาธารณะเเท๊กซี่ ได้แก่ 1) ขอให้กลุ่มไฟแนนซ์ พักชำระค่างวดแท๊กซี่ ทั้งเงินต้นเเละดอกเบี้ยปรับค่าชำระอื่น จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น 2) ช่วยหาแหล่งเงินทุนมาช่วยเหลือผู้ประกอบการแท๊กซี่ 3) ให้เจรจากับทางไฟแนนซ์ลดดอกเบี้ยรถแท๊กซี่ให้เท่ากับรถยนต์ส่วนบุคคล ไม่เกิน 5% ต่อปี เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกัน 4) ช่วยให้กลุ่มบริษัทประกันภัยแท๊กซี่ลดอัตราการจ่ายเบี้ยแท๊กซี่ 5) ขอให้ยกเลิกกฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนไม่เกิน 7 คน ปี 2560 6) ช่วยทบทวนกฎกระทรวงคมนาคมเรื่องกฎกระทรวงรถยนต์รับจ้างอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564 ที่ได้มีการอนุมัติเมื่อ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2564 โดยการออกกฎกระทรวงคมนาคม ให้นำรถยนต์ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน มารับจ้างบรรทุกคนโดยสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้ไปขึ้นทะเบียนเป็นรถยนต์ส่วนบุคคลรับจ้างตามกระทรวงฯ 7) ช่วยเหลือเรื่องลดค่าเชื้อเพลิงที่ใช้ในการขนส่งสาธารณะแท๊กซี่ ให้ลดราคา LPG และ NGV ให้เหลือ 10.00 บาท ซึ่งผู้ประกอบการเเบกรับภาระหนักมากกับสถานการณ์ปัจจุบัน 8) ช่วยเหลือเงินเยียวยาสำหรับผู้ที่มีอายุเกิน 65 ปี ที่ไม่สามารถเข้าถึงสิทธิการเยียวยา ม.40 ให้ได้รับเงินเยียวยารายละ 5,000 บาท โดยทั่วถึง

————————————————

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
1 กันยายน 2564

TOP