Skip to main content

รมว.เฮ้ง ร่วมคณะ ลุงตู่ ลุยเพชรบูรณ์ มุ่งสร้างหลักประกันสังคม ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร

รายละเอียดเนื้อหา

          เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ร่วมคณะ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ลงพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ในโอกาสเป็นประธานในพิธี KICK OFF มาตรการช่วยเหลือและยกระดับรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/66เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวให้มีรายได้และสภาพคล่องในการใช้จ่าย รวมถึงเปิดโอกาสให้เกษตรกรมีทางเลือกในการขายข้าวเปลือกในราคาที่สูงขึ้น หรือเหมาะสมสอดคล้องกับต้นทุนการผลิต โดยมี นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ อาสาสมัครแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ และชาวบ้านในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับ ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์

          นายสุชาติ กล่าวว่า รัฐบาลภายใต้การนำของท่าน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ให้ความสำคัญกับการการยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงานทุกกลุ่มเป้าหมาย เพราะแรงงานทุกคนถือเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้เจริญก้าวหน้า โดยเฉพาะแรงงานนอกระบบที่มีอยู่กว่า 22 ล้านคน รวมถึงพี่น้องเกษตรกรเป็นซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ ประกอบกับจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นพื้นที่ที่มีแรงงานนอกระบบซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือด้านเกษตรเกือบ 2 แสนราย ในส่วนของกระทรวงแรงงานเองได้ให้ความสำคัญกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงานทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะแรงงานนอกระบบ เช่น มอเตอร์ไซต์รับจ้าง แท็กซี่ หาบเร่แผงลอย ผู้ประกอบอาชีพอิสระ รวมถึงกลุ่มเกษตรกรด้วย ขณะนี้รัฐบาลได้ผลักดันร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุ้มครองแรงงานนอกระบบ พ.ศ. … ปัจจุบันกฎหมายดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา มีกองทุนเพื่อแรงงานนอกระบบใช้เพื่อเป็นแหล่งเงินกู้มีทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้แรงงานนอกระบบได้สมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ซึ่งจะทำให้พี่น้องแรงงานนอกระบบมีหลักประกันทางสังคมและมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

          โอกาสเดียวกันนี้ รัฐมนตรีว่ากากระทรวงแรงงานยังได้พบปะพูดคุยให้กำลังใจกับอาสาสมัครแรงงานระดับตำบลและเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่มาร่วมตอนรับ ซึ่งอาสาสมัครแรงงานเหล่านี้เป็นผู้เชื่อมประสานภารกิจของกระทรวงแรงงานไปสู่พื้นที่ เป็นผู้ที่มีความเสียสละอุทิศตนเพื่อส่วนรวม ทำงานใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนในชุมชน ในการนำภารกิจประสานการให้บริการด้านแรงงาน เพื่อให้ประชาชนมีงานทำ มีทักษะฝีมือ มีอาชีพ มีรายได้ ได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมที่ยั่งยืนอีกด้วย

          สำหรับสถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ ปัจจุบันมีกำลังแรงงาน 484,779 คน เป็นผู้มีงานทำ 483,360 คน ผู้ว่างงาน 1,419 คน ผู้ที่รอฤดูกาล 7,406 คน มีแรงงานนอกระบบ 283,934 คน มีอาสาสมัครแรงงาน 117 คน มีสถานประกอบการในระบบประกันสังคม 2,459 แห่ง ผู้ประกันตนรวม 353,822 คน การจ้างงานส่วนใหญ่อยู่ในอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ และอำเภอบึงสามพัน ผลจากการดำเนินงานขับเคลื่อนโยบายที่สำคัญ อาทิ โครงการเยียวยานายจ้างใน 9 ประเภทกิจการที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เยียวยานายจ้างจำนวน 1,290 ราย เป็นเงิน 3,870,000 บาท ผู้ประกันตน 285,294 คน เป็นเงิน 1,398,365,000 บาท เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ 1,402,235,000 ล้านบาท โครงการส่งเสริมการจ้างงานในธุรกิจเอสเอ็มอี นายจ้างเข้าร่วมโครงการ 1,660 ราย รักษาการจ้างงาน 12,342 คน เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ 107,721,000 บาท

+++++++++++++++++++++++++

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

TOP