Skip to main content

รมว.เฮ้ง ห่วงใย คนพิการ ส่งที่ปรึกษาเป็นประธานการประชุม ก่อนลงพื้นที่เพื่อประเมินความเหมาะสมการจ้างงานคนพิการ

รายละเอียดเนื้อหา

          วันที่ 20 ตุลาคม 2564 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในการประชุม “การส่งเสริมการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม มาตรา 35” เพื่อหารือแนวทางในการช่วยเหลือคนพิการในพื้นที่ให้มีงานทำ มีรายได้ เข้าสู่สังคมอย่างมีศักดิ์ศรี สิทธิเท่าเทียม ไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง ณ ที่ว่าการอำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี โดยมี นางสาวเอกรัตน์ นาคาคง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายบุญลาภ ทิพย์จันทร์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี และหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย โดย นางธิวัลรัตน์ กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริมการจ้างงานสำหรับกลุ่มเปราะบางและผู้ด้อยโอกาส ซึ่งกระทรวงแรงงานภายใต้การกำกับดูแลโดย พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการมีงานทำ ให้มีอาชีพ มีรายได้ ซึ่งเป็นการช่วยเหลือแรงงานโดยเฉพาะกลุ่มคนพิการที่มีศักยภาพและต้องการที่จะทำงาน ให้สามารถช่วยเหลือและดูแลตนเองได้ โดยลักษณะงานเป็นการทำงานเพื่อบริการสังคมหรือชุมชนในพื้นที่ ไม่ต้องเดินทางไกลบ้านเพื่อไปทำงาน

          นางธิวัลรัตน์ กล่าวต่อว่า “การช่วยเหลือในครั้งนี้มีหน่วยงานภาครัฐเป็นผู้ให้งานทำ และภาคเอกชนร่วมจ้าง เช่น สถานศึกษา วัด โรงเรียน สถานพยาบาล ฯลฯ โดยเป็นการบูรณาการเพื่อสร้างโอกาสให้กับคนพิการได้มีงานทำ มีรายได้ อย่างยั่งยืน และสามารถเข้าสู่สังคมได้อย่างเท่าเทียม ซึ่งการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการเชิงสังคมเป็นนโบายที่สำคัญของรัฐบาล โดยได้มอบหมายให้กระทรวงแรงงาน ซึ่งกรมการจัดหางาน เร่งผลักดันในการช่วยเหลือ ดูแล คนพิการที่มีศักยภาพ และยังมีความต้องการที่จะทำงาน บูรณาการร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมกันสนับสนุนให้เกิดการจ้างงาน ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างโอกาส มีรายได้ อย่างเหมาะสม และยั่งยืนต่อไป” นางธิวัลรัตน์ กล่าวท้ายที่สุด

          ในช่วงบ่าย ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเพชรบุรี ลงพื้นที่ติดตามโครงการ “การส่งเสริมการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม มาตรา 35” เพื่อประเมินความเหมาะสมการจ้างงานตามศักยภาพความพิการเบื้องต้น จำนวน 7 ครัวเรือน โดยในครั้งนี้ บริษัทแคล-คอมพ์ อิเล็กโทรนิกส์ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ได้สนับสนุนสิทธิการจ้างงานคนพิการทั้งสิ้น 125 อัตรา แยกเป็นการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม จำนวน 65 อัตรา และการช่วยเหลืออื่นใด จำนวน 60 อัตรา เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 14,280,625 บาท.

TOP