Skip to main content

รมว.แรงงาน ตรวจเยี่ยมการดำเนินการของศูนย์ OSS จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายละเอียดเนื้อหา

          วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฏร์ธานี (เทคโนบางกุ้ง) ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
          สำหรับศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ซึ่งเห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าวปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ โดยมีการดำเนินการ ๒ รูปแบบ คือ ๑) ดำเนินการ ณ ที่ตั้งสำนักงานของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ ๒) ดำเนินการในลักษณะศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) โดยการดำเนินการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ให้เป็นไปตามที่อธิบดีกรมการจัดหางานกำหนด ในส่วนของศูนย์ OSS จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดตั้งขึ้น ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฏร์ธานี (เทคโนบางกุ้ง) ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ – ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เว้นวันหยุดราชการและวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ จะเปิดให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ
        โดยภายในศูนย์ฯ มีขั้นตอน ดังนี้ ๑) นายจ้างนำใบนัดหมายแสดงต่อเจ้าหน้าที่ที่จุดคัดกรอง ๒) คนต่างด้าวขออยู่ต่อในราชอาณาจักรโดยยื่นแบบคำขออยู่ต่อ (ตม.๗) กับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง โดยเจ้าหน้าที่จะจัดเก็บอัตลักษณ์และตรวจลงตราอนุญาตให้อยู่ต่อ ๓) ขออนุญาตทำงานกับกรมการจัดหางาน โดยเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบข้อมูลคำขออนุญาตทำงาน พิจารณาอนุญาตการทำงานผ่านระบบ ๔) กรมการปกครอง ออกบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรสีชมพู) ที่มีใบอนุญาตทำงานอยู่หลังบัตร

——————————-


กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/
สมภพ ศีลบุตร – ภาพ/
13 มกราคม 2563

TOP