Skip to main content

รมว.แรงงาน มอบที่ปรึกษา ลงพื้นที่จังหวัดนครปฐมเพื่อตรวจเยี่ยมศูนย์ฉีดวัคซีนเพื่อผู้ประกันตน มาตรา 33

รายละเอียดเนื้อหา

          เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 10.00 . นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นางธิวัลรัตน์ อังกินันท์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่มอบใบประกาศขอบคุณภาคเอกชนที่ร่วมให้การสนับสนุนสถานที่และโรงพยาบาลในเครือข่ายประกันสังคมที่สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ในการฉีดวัคซีนโควิด-19ให้แก่ผู้ประกันตน มาตรา 33 เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดไม่ให้กระจายออกสู่วงกว้างทั้งในโรงงาน และสถานประกอบการและเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ประกันตน บุคลากรทางการแพทย์ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนครปฐม อาคารปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ84 พรรษา มหาราชา วัดไร่ขิง ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน โดยมี นายอภินันท์ เผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยทีม 5 เสือแรงงานจังหวัดนครปฐม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสามพราน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ให้การต้อนรับในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียง
          จังหวัดนครปฐม มีผู้ประกันตน .33 จำนวน 242,726 คน ที่ผ่านมาได้รับการจัดสรรวัคซีนจำนวน 15,000 คน โดยเริ่มฉีดมาตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ในการนี้ได้เปิดจุดบริการฉีดวัคซีนให้แก่ผู้ประกันตน มาตรา 33 (เข็มที่ 2) ใน 2 จุดบริการ ได้แก่ จุดบริการแรก โรงพยาบาลสามพรานกำหนดฉีดวัคซีนแก่ผู้ประกันตน .33 อาคารปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ84 พรรษา มหาราชา วัดไร่ขิง จำนวน 7,500 คน จุดบริการที่สอง โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ จำนวน 7,500 คน โดยกำหนดฉีดจุดละ 750 คน/วัน ทั้งนี้ จังหวัดนครปฐมได้ดำเนินการฉีดวัคซีนให้แก่ผู้ประกันตนแล้ว จำนวน 13,163 คน แยกเป็นคนไทย จำนวน 6,891 คน และคนต่างด้าว จำนวน 6,272 คน และจะสามารถฉีดวัคซีนเข็มที่สองแล้วเสร็จตามแผนในวันที่ 10 กันยายน 2564 นี้
          จากการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ครั้งที่ 56/2564 เมื่อวันจันทร์ 6 กันยายน 2564 ที่ผ่านมาได้มีมติให้สำนักงานประกันสังคมทำหนังสือขอความอนุเคราะห์จากกรมควบคุมโรคติดต่อ โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และสำนักงานประกันสังคม ให้เร่งรัดการจัดสรรวัคซีนให้แก่ผู้ประกันตน .33 จังหวัดนครปฐม เพื่อลดการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19) และเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศอย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และทันเหตุการณ์
          ส่วนการกำหนดแผนและการบริหารจัดการวัคซีนนั้น ได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครปฐม ในการเลือกกลุ่มเป้าหมายจากฐานข้อมูลการลงทะเบียนแสดงความประสงค์ ฉีดวัคซีนของสถานประกอบการเพื่อผู้ประกันตน .33 จังหวัดนครปฐมจากสำนักงานประกันสังคมแล้ว มอบหมายให้สำนักงานประกันสังคมโทรแจ้งการนัดหมาย ซึ่งกระจายจุดฉีดวัคซีนไปในพื้นที่เป้าหมายในจังหวัดตามสภาพความเสี่ยงของโรค ให้มีความสอดคล้องตามนโยบายรัฐบาลในที่สุด

+++++++++++++++++++

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
9 กันยายน 2564

TOP