Skip to main content

รมว.แรงงาน มอบเงินช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ โซมาเลีย

รายละเอียดเนื้อหา

            วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น.  หม่อมราชวงศ์ จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบเงินช่วยเหลือจากกองทุนช่วยเหลือคนหางานไปทำงานต่างประเทศ กรมการจัดหางาน จำนวน 483,900 บาท  บาท แก่ลูกเรือประมงไทยที่เป็นสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ ที่ประสบปัญหาที่ประเทศโซมาเลีย โดยมี นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน ร่วมงานที่ ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน

            หม่อมราชวงศ์ จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า รัฐบาลสนับสนุนให้แรงงานไทยที่ไปทำงานต่างประเทศ ไปทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งจะได้รับความคุ้มครองดูแลอย่างเต็มที่ ทั้งก่อนเดินทาง ระหว่างทำงาน และกลับจากต่างประเทศ โดยเมื่อเดินทางไปทำงานแล้วยังให้ความคุ้มครองดูแลอย่างต่อเนื่อง หากประสบปัญหาในต่างประเทศ  สำนักงานแรงงานในต่างประเทศที่ประจำอยู่ใน 12 ประเทศ หรือสถานเอกอัครราชทูตไทยในต่างประเทศจะเป็นตัวแทนรัฐบาลในการดูแลแรงงานไทยในต่างประเทศเช่นกัน อย่างไรก็ดี จากกรณีของ ลูกเรือประมงไทยที่ประสบปัญหากลางทะเลชายฝั่งโบซาโซ่ประเทศโซมาเลียไม่ได้รับค่าจ้าง ขาดแคลนอาหาร และน้ำดื่มสะอาด รวมทั้งไม่ได้รับการดูแลตามข้อตกลงในสัญญาจ้าง จำนวน 38 คน บนเรือประมง 2 ลำ เมื่อเดือนเมษายน 2562 ที่ผ่านมานั้น จากการตรวจสอบพบว่ามีลูกเรือประมงไทยเป็นสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ จำนวน 13 คน โดยในวันนี้ได้มอบเงินกองทุนฯให้แก่ แรงงานไทยที่ทำงานในเรือประมงทะเลที่ประสบปัญหาที่ประเทศโซมาเลีย จำนวน 11 คน  ได้แก่ 1. ลูกเรือลำที่ 1 จำนวน 4 คน เดินทางกลับถึงประเทศไทยเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2562 ได้รับเงินสงเคราะห์ คนละ 53,580 บาท เป็นค่าอาหารระหว่างประสบปัญหา ตั้งแต่เดือนเมษายน – 11 สิงหาคม 2562 รวม 4 เดือน 11 วัน และค่าใช้จ่ายเดินทางกลับประเทศไทย ซึ่งเงินจำนวนนี้คนงานจะต้องชดใช้คืนกระทรวงการต่างประเทศ จำนวนคนละ 30,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่กระทรวงการต่างประเทศได้ทดรองจ่ายไปก่อนขณะที่ลูกเรือประมงรอการเดินทางกลับประเทศไทย 2. ลูกเรือลำที่ 2  จำนวน 7 คน เดินทางกลับถึงประเทศไทยเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562  ได้รับเงินสงเคราะห์คนละ 27,000 บาท   เป็นค่าอาหารระหว่างประสบปัญหา ตั้งแต่เดือนเมษายน – 30 สิงหาคม 2562 รวม 5 เดือน ส่วนค่าใช้จ่ายเดินทางกลับประเทศไทย นายจ้างของเรือลำที่ 2 เป็นผู้รับผิดชอบ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 483,900 บาท ทั้งนี้ ในส่วนของคดีความเรื่องค่าจ้างค้างจ่ายกำลังอยู่ในขั้นตอนของกระบวนการตามกฎหมาย และอีก 2 คน ยังไม่ได้ยื่นคำร้อง เนื่องจากยังอยู่ระหว่างทำงานในต่างประเทศ ซึ่งกรมการจัดหางานจะติดตามให้มารับเงินสงเคราะห์กองทุนฯ ในโอกาสต่อไป

            หม่อมราชวงศ์ จัตุมงคลฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอให้ผู้ที่ประสงค์จะเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ ตระหนักถึงความสำคัญของการเป็นสมาชิกกองทุนฯ โดยเฉพาะการเดินทางไปทำงานด้วยวิธีแจ้งการเดินทางด้วยตนเอง เนื่องจากกฎหมายกำหนดให้เป็นสมาชิกกองทุนฯ ด้วยความสมัครใจ เพื่อที่จะได้รับสิทธิประโยชน์เมื่อประสบปัญหาหรือประสบอันตรายตามกฎหมายกำหนด อย่างไรก็ดีก่อนการไปทำงานในต่างประเทศ ควรศึกษาข้อมูลก่อนเดินทางโดยสอบถามข้อมูลจากกรมการจัดหางาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด เพื่อเป็นป้องกันการหลอกลวง  หรือโทร สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน

—————————–

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

TOP